Voetenmassage Pun en Solo Enschede Copyright © 2010Deze website is een publicatie van Voetenmassage P&Salon  ofwel Enschede Wellness Lounge . Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Voetenmassage P&Salon  ofwel Enschede Wellness Lounge .Teksten, beelden, film materiaal, logo en design mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze dan ook, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur,Voetenmassage P&Salon  ofwel Enschede Wellness Lounge. De foto's op onze website van onze salon zijn eigendom van Voetenmassage P&Salon  ofwel Enschede Wellness Lounge ofwel met toestemming verkregen door derden.


Wij hebben ook algemene informatie op onze website staan van You Tube en andere openbare bronnen.


Elk gebruik van fotomateriaal van deze website (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.

Voetenmassage P&Salon  ofwel Enschede Wellness Lounge betracht uiterste zorgvuldigheid bij het plaatsen van fotomateriaal. Als u van mening bent dat enig door ons geplaatst beeldmateriaal ten onrechte op onze site is gepubliceerd verzoeken wij u om ons hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.